Zalo: 0988 532358 Skype: linpnt

Hoạt động và sự kiện
Kids Music Chương trình học âm nhạc tốt nhất cho trẻ từ 3 - 6 tuổi tại Nhất Tâm Piano Chi nhánh Tân Phú (Buổi học 01)
Cập nhật ngày: 29/12/2017
Kids Music Chương trình học âm nhạc tốt nhất cho trẻ từ 3 - 6 tuổi tại Nhất Tâm Piano Chi nhánh Tân Phú

 Một số hình ảnh lớp Kids Music tại Chi nhánh Tân Phú

Hình 01: Lớp Kids Music

Hình 02: Lớp Kids Music

Hình 03: Lớp Kids Music